loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

OpelFlexCare

Условия за ползване на Opel FlexCare

Дженеръс Ауто ЕАД, като договорен партньор на Opel Automobile GmbH (наричан по-нататък „Opel“), предоставя следните гаранционни и сервизни елементи за автомобили, в рамките на програмата Opel FlexCare:

  • Удължена търговска гаранция за определени компоненти на автомобила, изброени подолу, за периода посочен в Сертификата Оpel FlexCare или до достигане на максималния пробег, посочен в Сертификата Opel FlexCare, което настъпи първо.
  • Opel FlexCare Assistance за периода, посочен в Сертификата Оpel FlexCare или до достигане на максималния пробег, посочен в Сертификата Opel FlexCare, което настъпи първо.
  • Периодична поддръжка в брой покрити планирани сервизни обслужвания и за годините, посочени в Opel FlexCare Сертификата.
  • Ремонти по подмяна на компоненти, обект на нормално износване, за годините посочени в Opel FlexCare Сертификата или до достигане на максималния пробег, посочен в Сертификата Opel FlexCare, което настъпи първо.
Допустимите и приложими елементи за автомобила, посочен в Сертификата Opel FlexCare са тези посочени там.
Общи:
I. Пакетът Opel FlexCare и неговите елементи може да се прилага за автомобили Opel, закупени от физически и юридически лица, които нямат договор за специални отстъпки за корпоративни клиенти. Изключени са автомобили, използвани за такси, автомобили под наем, учебни автомобили, сервизни автомобили (напр. линейки, полицейски автомобили...) или които се предлагат за наемане или като награда.
II. В случай, че впоследствие предназначението на превозното средство се промени, за да бъде използвано за някои от гореизброените цели, всички елементи на пакета Opel FlexCare автоматично стават неприложими към превозното средство.
III. Елементите на пакета Opel FlexCare следват превозното средство в случай на промяна на собствеността и съответно се прехвърлят на купувача при продажба на превозното средство.
IV. Opel не поема никаква отговорност при недостатъци или липси при изпълнението на услуги по елементи от пакета Opel FlexCare, в случай че те са възникнали вследствие на форс-мажорни обстоятелства, военни действия, стачки и т. н.
V. В случай на тотална щета или кражба на превозното средство, предмет на пакета Opel FlexCare, или през периода на отказ от 14 дни от датата на заявка за Opel FlexCare, когато може да се направи отказ от услугата, Пакетът може да бъде анулиран и платената сума за него да бъде възстановена, съобразно следните условия, което настъпи първо:
a. В случай че клиентът е заявил само Opel FlexCare Удължена търговска гаранция, Пакетът Opel FlexCare може да бъде анулиран в рамките на първите 2 години след първата регистрация на автомобила, обект на Пакета.
b. В случай че клиентът е заявил Пакет Opel FlexCare съдържащ Периодична поддръжка, Пакетът Opel FlexCare може да бъде анулиран преди извършването на първото периодично сервизно обслужване на автомобила, обект на Пакета, съобразно Плана за сервизно обслужване на Opel.
c. В случай че клиентът е заявил Пакет Opel FlexCare съдържащ Подмяна на износващи се части, Пакетът Opel FlexCare може да бъде анулиран преди да бъде извършена първата подмяна на износваща се част от автомобила, обект на Пакета.
В случай на тотална щета или кражба на превозното средство, предмет на пакета Opel FlexCare, но ако има извършена услуга, направена е подмяна Износваща се част на автомобила или периодът на удължена гаранция вече е започнал, Пакетът може да бъде прекратен. Платената сума ще бъде възстановена на клиента пропорционално на оставащата част от Пакета. Прекратяване на Пакета ще се прилага и в случай на преждевременно прекратяване на Договор за финансиране или лизинг.
Заявление за прекратяване и анулиране може да бъде попълнено на първо място при Продавача или ако не е възможно, при всеки един оторизиран дилър на Opel. Заявлението трябва да бъде писмено и да съдържа доказателства за тотална щета на превозното средство/доказателства за кражба на превозно средство, доказателство за край на договор за финансиране/лизинг и оригиналния Сертификат Opel FlexCare. Оторизираният дилър на Opel ще помогне в попълването на съответните документи и обработката на заявлението за анулиране.
 
A. Удължена търговска гаранция
– в случай че е приложима за автомобила съобразно сертификата Opel FlexCare –
1. Продавачът гарантира, че изброените групи от компоненти на моторните превозни средства, покрити от Opel FlexCare, са без дефекти в съответствие със съвременното техническо ниво (гаранция, наричана по-нататък „Удължена търговска гаранция“). Удължената търговска гаранция влиза в сила от деня на изтичането на производствената гаранция за нов автомобил, съобразно условията на гаранцията за нов автомобил, описани в Сервизната книжка, и остава в сила за период от време, посочен в сертификата Opel FlexCare или до достигане на максималния пробег, посочен в сертификата Opel FlexCare, което настъпи първо („Гаранционен срок“).
2. Всички гаранционни искове въз основа на Удължената търговска гаранция на Opel, стават невалидни след края на Гаранционния срок. За гаранционни проблеми, чието отстраняване е потърсено в рамките на Гаранционния срок, но ремонтът не е завършен, Гаранционният срок ще бъде удължен до приключване на ремонта. Ако проблемът не може да бъде възпроизведен или наличието на проблем или неговото отстраняване са предмет на спор, срокът на Удължената търговска гаранция приключва два месеца след последния извършен ремонт или декларация от оторизирания сервиз на мрежа Opel или от Вносителя, че недостатъкът е бил отстранен или не съществува. Прекъсване или възобновяване на Гаранционния срок, заради ремонт или проверка на проблем или в резултат на преговори относно обстоятелства на гаранционното събитие, не е възможно. Обещания и ангажименти, поети от трети лица, които се отклоняват от обхвата и условията на гаранцията, както са описани тук, не обвързват Продавача или Вносителя по никакъв начин.
3. Opel Удължената търговска гаранция се прилага изключително за безплатен ремонт на превозното средство от оторизиран сервиз на Opel, т.е. задълженията на Продавача по тази Удължена търговска гаранция са ограничени до ремонт или подмяна на повредената част, по негов избор, от оторизиран сервиз на Opel. Ремонтът или подмяната на дефектните части ще бъдат извършени от оторизирания сервиз на Opel, в който превозното средство е представено, без допълнително заплащане за части или труд. Собственикът на превозното средство при никакви обстоятелства няма право на обезщетения за разходи, извън описаните тук, включително, но не само, няма право на заплащане на разходи за пътна помощ, заместващ автомобил, сглобяване и разглобяване, в случай че повредата не е покрита от условията на Opel Удължената тъговска гаранция, възможна загуба на стойност след ремонта, разходи за транспорт или пътуване, или пропуснати ползи. Отговорността на Продавача по Opel Удължената търговска гаранция е ограничена само до посоченото по-горе. Въпреки това, определени услуги са предмет на Opel FlexCare Assistance, така както е включен в Opel FlexCare, съобразно условията изложени в съответния раздел. Удължената търговска гаранция не променя права на купувача, произтичащи от приложимото право или договора за покупко-продажба на превозното средство.
4. За ремонтите по този договор се използват реновирани части Opel, отговарящи на спецификациите на оригиналните части на производителя или оригинални части Opel, според наличността. Резервните части, монтирани по време на ремонта, през Гаранционния срок, се включват в общата гаранция на превозното средство, т.е. срокът на Удължената търговска гаранция не се удължава в резултат на ремонт или замяна на съответните ремонтирани или подменени части. Никакви допълнителни искове не могат да бъдат направени въз основа на тази Opel Удължената търговска гаранция. Заменените части стават собственост на Производителя.
5. Гаранционни искове могат да бъдат подавани единствено след представяне на оригинала на Сертификата Opel FlexCare, издаден от Opel.
6. Продавачът и Opel запазват правото си техен инженер да инспектира превозното средство преди всяка ремонтна дейност или смяна на части, покрити отгаранцията.
7. Удължената търговска гаранция на Opel е валидна при ремонт в оторизиран сервиз на Opel на територията на: Австрия, Азорските острови, Албания, Андора, Балеарски острови, Белгия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гибралтар, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия (+Сан Марино/Ватикана), Канарски острови, Кипър, Косово, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Мадейра, Малта, Молдова, Монако, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Република Ирландия, Румъния, Русия, Сан Марино, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чешка република, Швейцария (+Лихтенщайн) и Швеция. 8. Покритието от удължената търговска гаранция е "Complete".
9. Удължената търговска гаранция "Complete" е еквивалентна на пълното покритие на производствената гаранция, както е описано в сервизната и гаранционна книжка, предадена на клиента заедно с автомобила. Също така, изключенията, валидни за производствената гаранция, както е описано в сервизната и гаранционна книжка, важат и за FlexCare Удължена търговска Гаранция. Описаните правила са съответно приложими и към Opel Ampera с изключение на това, че ремонтни дейности може да се извършват единствено от и в Оторизиран сервиз на Opel за Ampera.
10. Изключени от Удължената търговска гаранция са компоненти/групи компоненти базирани на следните елементи:
  • Реглаж на ходова част и балансиране на колела;
  • Регенериране на филтъра за твърди частици;
  • Регулиране на елементи на купето, като панти и др.;
  • Премахване на шумове и вибрации, причинени от части на купето, колелата или окачването;
  • Регулиране и настройка на: спирачки, ръчна спирачка, съединител, предавателна кутия, ремъци, стартер, настройки на двигателя, фарове, геометрия на преден и заден мост, врати, капак на двигателния отсек, капак на багажника, клапи, люк на покрива, прозорци и др.;
  • Следните компоненти принципно се считат за обект на нормално износване в условията на FlexCare Удължена търговска Гаранция и следователно са изключени от гаранция: спирачни накладки, спирачни барабани, спирачни дискове и челюсти, съставните части на съединителя (вкл.лагер), гуми, чистачки, спомагателни задвижващи ремъци, ангренажни и V-образни задвижващи ремъци, вътрешни/външни лайсни, панели на тапицерията, уплътнения на врати и прозорци, тапицерии на седалките, стелки, стъкла, счупени от външно въздействие, нагревателни елементи на стъклата (поради механична повреда), запалителни свещи, изпускателни тръби и заглушители, батерии за дистанционно управление на аудио-системи, електрически предпазители, крушки на светлините с изключение на ксенонови крушки, газови амортисьори за капаците на двигателя и багажника, амортисьори на окачването и MacPherson елементи.
11.Гаранционните искове не се уважават в следните случаи:
a)Ако превозното средство не е обслужвано според техническите изисквания на Opel (т.е. техническите прегледи не са извършвани според сервизният план на Opel) или ако други видове ремонти не са били извършени своевременно и според техническите спецификации на производителя в оторизираната сервизна мрежа. Изключението не се прилага в случаите, когато е било представено доказателство, че повредата не е причинена от забавен или пропуснат ремонт. Всички извършвани ремонтни дейности следва да бъдат документирани;
b) За компоненти, които пряко или непряко са били засегнати от модификации на превозното средство (напр. тунинг или стайлинг), които са монтирани допълнително на превозното средство и не са част от оригиналните аксесоари на Opel, или ако моторното превозно средство е било модифицирано по начин, който не е бил одобрен от Opel;
c) Ако моторното превозно средство, без предварителното одобрение на Opel, е било заредено с гориво, неотговарящо на спецификациите на производителя, вкл. така нареченият „био-дизел“ и са настъпили повреди на компоненти и части на автомобила, чиято функция би могла да бъде влошена от използването на гориво, неотговарящо на спецификациите. Същото важи и при употреба на консумативни течности, като двигателно масло, които не отговарят на спецификациите на производителя;
d)Ако превозното средство е било използвано за състезания, ралита, опити за поставяне на рекорди и подобни спортни събития или дейности, или ако е било карано извън пътната мрежа, без предварително, писмено одобрение от Opel;
e) Ако щетите по превозното средство надхвърлят стойността на превозното средство;
f) Ако идентификационният номер на превозното средство е бил променен или отстранен или ако превозното средство не може да бъде идентифицирано или не отговаря на данните, съдържащи се в Сервизната и гаранционнакнижка;
g) За запечатани компоненти, ако запечатването е нарушено;
h) При повреди на автомобила или негови компоненти (независимо дали са покрити от гаранцията), в резултат на замръзване, вода, блокирани системи в резултат на замръзнали течности, натрупване на замърсители, прах или кал, или други отпадни материали, които са попречили на нормалната функция на части или компоненти;
i) Ако скоростомерът или километражът са били модифицирани, заменяни, настройвани или променяни по какъвто и да било начин. Изключение са случаите, когато замяната или модификацията са били направени в резултат на повреда на гореспоменатите компоненти и ако тези промени или замени са били документирани (вкл. пробегът на замененият километраж).
 
12.Гаранцията е невалидна също така, ако първоначалната причина за повредата е поради:
a) Неспазване на инструкциите за поддръжка и експлоатация на превозното средство, както са описани от Opel (напр. в Ръководството за ползвателя), включително, но не само в случай на пропуск да бъдат предприети необходимите действия за поддръжка при наличие на активирана предупредителна светлинна индикация на таблото или пропуск да бъдат коригирани открити технически проблеми по автомобила;
b) Ремонт или сервизиране на автомобила, когато такъв ремонт или сервизиране не е бил извършен от Oторизиран сервиз на Opel;
c) Неправилна употреба и/или претоварване на автомобила;
d) Външни механични или химични въздействия, довели до повреди на превозното средство (в случай на повреди по купето или боята, в частност наранявания от парчета камъни, ръжда, индустриални емисии, птичи екскременти и други);
e) Пропуск за навременно документиране и отстраняване на повреда или дефект, които са били очевидни в момента на доставката на моторното превозно средство на клиента или са станали очевидни на по-късна дата, както е посочено в глава 2;
f) Пропуск от страна на собственика на превозното средство да предприеме необходимите мерки за ограничаване на вредите.
За специални промени, неодобрени от Opel, не се предоставя Opel Удължена търговска гаранция.
Инцидентни или свързани по някакъв начин разходи, като разходи за хотел, кола под наем, или загуба на лични вещи или пропуснати ползи, няма да бъдат възстановявани според Условията за ползване.
 
B. Opel FlexCare Assistance
– в случай че е приложима за автомобила съобразно сертификата Opel FlexCare –
Opel FlexCare Удължена търговска гаранция включва Opel Assistance в рамките на договорената продължителност на пакета за всички автомобили с двигатели с вътрешно горене и за Ampera-e за продължителността и пробега по договор. За автомобили с електрическа или Plug-in хибридна задвижваща система, считано от януари 2021г., в производствената гаранция е включен безплатен Opel Assistance до 160 000км. / 8 години. В случай, че договореният пробег по Opel FlexCare надвишава този пробег, тези превозни средства са покрити от безплатен Opel FlexCare Assistance по силата на този договор за пробега над 160 000км.
Opel FlexCare Assistance влиза в сила в деня, в който изтича Opel Assistance предоставен за нов автомобил, съобразно условията, описани в Сервизната книжка и остава в сила за период от време, посочен в сертификата Opel FlexCare или до достигане на максималния пробег, посочен в сертификата Opel FlexCare, което настъпи първо. Opel FlexCare Assistance е гарантиран при същите правила, условия и степен, описани в Сервизната книжка на Opel, както и в случай на спукана гума. В този случай репатрирането на автомобила е безплатно за клиента, но всички разходи за ремонт, напр. за нова гума (части и труд) ще бъде за сметка на клиента.
Освен това електрическите автомобили Opel (BEV), с изключение на Ampera-e, които не са в състояние да продължат пътя си поради изтощаване на тяговата батерия, ще бъде репатрирани до най-близката станция за зареждане или до адреса на собственика (максимум 80 км), най-много 2 пъти годишно безплатно.
 
C. Периодична поддръжка
– в случай че е приложимо за автомобила съобразно сертификата Opel FlexCare –
Opel FlexCare Периодична поддръжка се състои от безплатно периодично обслужване (при „нормални условия на експлоатация“) според Сервизния план на Opel за валидността на пакета според Opel FlexCare Сертификата и с ограничение на километрите, както е упоменато там, което събитие настъпи първо. Броят периодични обслужвания, които са упоменати в Opel FlexCare Сертификата, трябва да бъдат извършени в рамките на периода и километрите, упоменати в Opel FlexCare Сертификата, което събитие настъпи първо. Обслужването включва всички определени части (включително моторно масло, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, трансмисионно масло - до степента, в която тези течности е необходимо да бъдат подменени, повторно напълнени или допълнени по време на редовно обслужване. В случай на необходимост от повторно напълване или допълване между две редовни обслужвания, подобно повторно напълване или допълване не се покрива от пакета Opel FlexCare) и труда, както е уточнено в сервизния план, както и задължителните допълнителни сервизни компоненти. Включени са проверки на защитата от корозия. Opel FlexCare покрива определени сервизни части и труд за LPG и CNG автомобили.
Тяговата батерия на всички електрически превозни средства (BEV) ще се зарежда по време на престоя на автомобила в дилърството. Зареждането зависи от наличния капацитет за зареждане и продължителността на престоя. Поради тези причини постигнатото ниво на зареждане може да варира. Клиентът ще получи сертификат за капацитет на батерията за тяговата батерия на своите електрически превозни средства (BEV), като част от всяко сервизно събитие. Сертификатът може да бъде изтеглен безплатно след услугата от неговия акаунт в MyOpel.
Не се включват части, подлежени на нормално износване, за които е установено, че е необходимо да бъдат подменени по време на планирано обслужване.
Планирано обслужване може да бъде извършвано само в Оторизиран сервиз на Opel.
[Последната периодична поддръжка не е включена в пакета услуги на Opel FlexCare и разходите трябва да бъдат поети от клиента]. ПРОВЕРЕТЕ УСЛОВИЯТА СПОРЕД ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА, ЗА КОЙТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН АВТОМОБИЛА.
За ремонтите по този договор се използват части и флуиди, с изключение на маслото, от гамите EUROREPAR или Мulti-brand проверени и потвърдени от експертите на Opel или оригинални части Opel, според наличността.
 
D. Износващи се части
– в случай че е приложимо за автомобила съобразно сертификата Opel FlexCare –
Opel FlexCare Износващи се части се състои от безплатни подмени на дефинирани компоненти, обект на нормално износване, както е упоменато в сертификата и изброени подолу, за периода на валидност на пакета според Opel FlexCare Сертификата и с ограничение на километрите, както е упоменато там. Само компонентите, включени в оригиналната окомплектовка на автомобила, имат покритие Износващи се части. Подмените касаят само части и компоненти, подложени на нормално износване. Изключени са повреди в следствие на външни фактори, например пътно произшествие. Подмените включват всички части и труд както е описано в Техническата Информационна Система на Opel.
В рамките на Opel FlexCare, подмяната на износени части покрива следните компоненти и елементи:
- спирачни накладки,
- спирачни дискове,
- спирачни барабани и накладки,
- амортисьори,
- лагери на колела,
- шарнири,
- батерии на дистанционно управление,
- съединител (механизъм, диск, лагер),
- пера за чистачки (максимум 1 комплект годишно),
- предпазители,
- крушки (освен газоразрядни лампи и LED),
- стартов акумулатор (двигател с вътрешно горене).
Компоненти, които не са изрично упоменати, не са включени в безплатните подмени Opel FlexCare Износващи се части, като разходите по тяхната подмяна са за сметка на клиента.
Включените безплатни подмени на компоненти в Opel FlexCare Износващи се части се извършват само когато покрития компонент е износен или превишава допустимите лимити, предписани в Техническата Информационна Система на Opel.
За пера на чистачки и гумени изделия, броят подмени е лимитиран както е указано в Opel FlexCare Сертификата до максимум веднъж годишно за целия период на пакета.
"Износване" се отнася до нормалното предназначение за използване на автомобила и обичайната износоустойчивост, която е приета за покрития компонент. Допълнителни подмени, напр. такива вследствие на използване не по предназначение или индивидуален стил на шофиране, който не отговаря на инструкциите за експлоатация на автомобила, не се покриват.
За ремонтите по този договор се използват части и флуиди, от гамите EUROREPAR или Мulti brand проверени и потвърдени от експертите на Opel или оригинални части Opel според наличността.
Подмени по нормалното износване могат да бъдат извършени само в Оторизиран сервиз на Opel. Opel FlexCare Износващи се части включва само подмени на изброените части и компоненти.
E. Комбиниране на FlexCare услуги:
Удължената търговска гаранция на Opel включва безплатен Opel FlexCare Assistance.
Opel FlexCare Периодична поддръжка може да бъде поръчана само с Opel FlexCare Удължена търговска гаранция и безплатен Opel FlexCare Assistance.
Opel FlexCare Износващи се части може да бъде поръчан заедно с Opel FlexCare Периодична поддръжка и Opel FlexCare Удължена търговска Гаранция и безплатен Opel FlexCare Assistance.

За повече информация относно Opel FlexCare, моля, обърнете се към продавач-консултантите на Дженеръс Ауто.

НАЧАЛО